Facebook Dziennik

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów.
2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
3. Uprawnieni do korzystania z biblioteki i czytelni są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.
4. Z komputerów przenośnych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice w godzinach pracy czytelni.
5. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.
6. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
8. Użytkownikom nie wolno dokonywać zmian w strukturze danych na dyskach komputerów. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
9. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
10. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
11. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne należy odłożyć na miejsce.
12. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza.
13. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
14. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
15. Jednorazowo można wypożyczyć najwyżej 3 książki.
16. Termin zwrotu książek wynosi 1 miesiąc.
17. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, można przynieść książkę i prosić o przedłużenie terminu zwrotu.
18. W szczególnych sytuacjach bibliotekarz może przedłużyć czas, na jaki książka została wypożyczona.
19. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
20. Przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.
21. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zgubieniem.
22. Zniszczoną lub zgubioną książkę należy odkupić. Jeśli nie ma możliwości odkupienia tej samej pozycji, należy odkupić książkę wskazaną przez bibliotekarza.
23. Za ewentualne szkody poczynione przez ucznia odpowiadać finansowo będą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
24. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek, jeśli przestaje być uczniem lub pracownikiem szkoły.
25. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary przewidziane w statucie szkoły