Facebook Dziennik

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1.miasteczko-slaskie.pl/

Data publikacji strony internetowej:  20.05.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ……, e-mail:  …….. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu ……. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

siedziba: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Teodora Christopha, ul. Dworcowa 5
i ul. Dworcowa 8, 42-610 Miasteczko Śląskie

+48 32 288 86 61
sekretariat@sp1.miasteczko-slaskie.pl
 http://sp1.miasteczko-slaskie.pl/
 skrzynka ePUAP:/MSLSP1/SP1

SP 1 ul. Dworcowa 5

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno od ulicy Dworcowej (schody - 4 stopnie; brak pochylni dla wózków) , drugie od ulicy Modrzewskiego (bez przeszkód architektonicznych) oraz trzecie od strony placu zabaw (2 stopnie). Dodatkowe 3 niezależne wejścia są na salę gimnastyczną – od strony placu zabaw (bez przeszkód architektonicznych) oraz 2 od ul. Modrzewskiego (o małej dostępności).

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w historycznej części szkoły – prowadzą do niego tylko schody.

Przy wewnętrznych schodach w nowej części szkoły znajduje się platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze (w nowej części szkoły) oraz sala gimnastyczna.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia z ul. Modrzewskiego (przy bibliotece) oraz na piętrze w końcowej części korytarza.

Przy szkole nie zostały wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym - (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W jednostce tej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

SP 1 ul. Dworcowa 8

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ulicy Dworcowej (schody - 6 stopni; brak pochylni dla wózków umożliwiającej samodzielny wjazd) oraz drzwi z wyjścia ewakuacyjnego również od ulicy Dworcowej (z pochylnią dla wózków inwalidzkich).

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze (gabinet wicedyrektora, gabinet pedagoga, gabinet higienistki, jadalnia, biblioteka, świetlica oraz szatnia) wraz z salą gimnastyczną.

W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przy szkole nie zostały wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym - (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W jednostce tej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.