Facebook

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
grafika do wpisu: Regulamin Rady Rodziców
REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.
Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe
§ 2.
Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.
§ 3.
1.Terenem działania Rady Rodziców są budynki szkoły.
2.Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają  uczniowie  w  trakcie  realizacji  przez  szkołę  zadań  dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Rozdział II
Cele rady rodziców


§ 4.
1.Rada  Rodziców,  zwana  dalej  Radą,  jest  społecznym  organem  władzy  w  szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.
2.Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
3.Ponadto, celem działalności Rady Rodziców jest:
3.1.Organizowanie  i  rozwijanie  współpracy  rodziców  z  dyrekcją  szkoły,  Radą Pedagogiczną,   Samorządem   Uczniowskim,   władzami   oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
3.2.Organizowanie  różnych  form  aktywności  rodziców  wspomagających  proces  dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy.
3.3.Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
3.4.Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.


Rozdział III
Zadania i kompetencje rady rodziców


§ 5.
1.RadaRodziców w porozumieniu z Radami Klasowymi uchwala regulamin działalności w celu określenia swoich zadań i kompetencji oraz współpracy z pozostałymi organami szkoły: dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim.
§ 6.
1.Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny  szkoły  obejmujący  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
2.Program profilaktyki obejmuje treści dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz  potrzeb  danego  środowiska,  obejmującego  wszystkie  treści  i  działania  o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
3.Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego  nie  uzyska porozumienia  z  Radą  Pedagogiczną  w  sprawie  programu  wychowawczo-profilaktycznego,  program  ustala  dyrektor  szkoły  w  uzgodnieniu  z  organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
4.Program wychowawczo-profilaktycznego ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 7.
1.Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2.Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
§ 8.
1.Zadaniem Rady Rodziców jest:
1)pobudzanie  i  organizowanie  form  aktywności  rodziców  na  rzecz  wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2)gromadzenie  funduszy  niezbędnych  do  wspierania  działalności  szkoły,  a  takżeustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,
3)zapewnienie rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:
1.3.a)zapoznanie   z   zadaniami   oraz   zamierzeniami   dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,
1.3.b)udostępnianieregulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
§ 9.
1.Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
2.Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 7 dni oddnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.3.Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.
§ 10.
Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia  lub  inne  organizacje,  których  celem  statutowym  jest  działalność wychowawcza  albo  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
§ 11.
Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
§ 12.
Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
§ 13.
Rada  Rodziców  opiniuje ustalenie  dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 14.
Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.


Rozdział IV
Tryb przeprowadzania wyborów


§ 15.
Tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
1.Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przez Wychowawcę oddziału klasowego.
2.Rady klasowe są wybierane w każdym roku szkolnym w głosowaniu jawnym.
3.Prawo zgłaszania kandydatów do Rad Klasowych przysługuje każdemu z rodziców obecnemu na zebraniu.
4.Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
5.W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
6.Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
7.Wybrani  członkowie  rady  oddziałowej  wyłaniają  ze  swojego  grona przewodniczącego.
§ 16.
Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
1.Wybory  przedstawiciela  danego  oddziału  do  Rady  Rodziców  przeprowadza  się  na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2.PrzedstawicielemRady Rodziców jest wybrany członek rady oddziałowej wybrany na pierwszym zebraniu rodziców.
3.Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
4.W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
5.Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:
1)przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
2)przeprowadzenie głosowania,
3)policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
1.Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2.Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
3.W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
4.WybranyPrzewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.


Rozdział V
Struktura Rady Rodziców


§ 17.
1.W  skład  Rady Rodziców  wchodzi  po  jednym  przedstawicielu  rad  oddziałowych, wybranych podczas pierwszego zebrania rodziców uczniów danego oddziału.
2.Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
1)przewodniczący,
2)zastępcy przewodniczącego,
3)skarbnik,
4)sekretarz,
3.Do składu Prezydium Rada Rodziców może powołać w trakcie wyborów do 2 członków wspomagających prace Prezydium
4.Kadencja Prezydium trwa 1 rok od dnia dokonania wyboru do dnia 30 września kolejnego roku szkolnego.
5.W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
6.Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.
Rozdział VI
Zasady działania rady rodziców
§ 18.
1.Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
2.Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.
3.Przed  przystąpieniem  do  wyborów  Prezydium  ustępujące  z  funkcji  przedstawia sprawozdanie  z  pracy  z  dokładnym  uwzględnieniem  zebranychi   wydatkowanych
środków.
4.Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub Dyrektora szkoły.
5.Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Radylub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.
6.O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 7 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
7.W  zebraniach  Rady,  z  głosem  doradczym,  może  brać  udział  dyrektor  szkoły,  na zaproszenie Rady Rodziców.
8.Przewodniczący  Rady  Rodziców  może,  za  zgodą  lub  na  wniosek  członków  Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.
§ 19.
1.Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
2.Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
3.Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
4.Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
§ 20.
1.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
2.Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
1)numer, datę i miejsce zebrania,
2)listę osób obecnych podczas zebrania,
3)zatwierdzony porządek obrad,
4)stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad,
6)streszczenie wystąpień oraz wnioski,
7)treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
8)podpisy przewodniczącego i sekretarza.


Rozdział VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy


§ 21.
1.Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ogólnych przepisach o rachunkowości.
2.Fundusze   Rady  Rodziców  powstają  z  dobrowolnych  składek  rodziców,  darowizn  i działalności własnej.
3.Fundusze gromadzonesą osobno dla rad oddziałowych oraz osobno dla Rady Rodziców.
4.Wysokość minimalnej składki rodziców dla rad oddziałowych ustalają  rady klasowe.
5.Rada Rodziców proponuje wysokość składki na fundusz zarządzany przez nią.
6.Rodzice mogą zadeklarować składkę w innej wysokości oraz mogą zadeklarować swoje świadczenia w robociźnie na rzecz szkoły.
7.Rada Rodziców przechowuje swoje fundusze u Skarbnika Rady, a poszczególne oddziały u skarbników klasowych.
8.Osobą odpowiedzialną za finanse Rady Rodziców jest Skarbnik natomiast  za  fundusze klasowe odpowiedzialność ponosi skarbnik rady oddziałowej.
9.Rada  Rodziców  decyduje  na  co  zostaną  przeznaczone  pieniądze.  Fundusze  Rady Rodziców są wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym na dany rok szkolny planem.
10.W działalności finansowo –gospodarczej obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania zebranymi środkami.
11.Na  bieżące  wydatki  można  dysponować  gotówką  na  warunkach  ogólnie obowiązujących.  Dopuszcza  się  możliwość  pobierania  zaliczki  stałej,  która  należy rozliczyć.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe


§ 22.
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2.Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
3.Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
4.Zmianyw niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.
5.Członkowie Klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeżeli ich działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub zagrażają dobremu imieniu szkoły
§ 23.
1.Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1im. ks. Teodora Christopha, ul. Dworcowa 542-610 Miasteczko ŚląskieRegulamin przyjęty uchwała nr 1/2021Rada Rodziców dnia27 stycznia 2021