Zalecenia dyrektora szkoły w sprawie realizacji podstawy programowej

25 marca 2020, dodane przez: A.O. Zalecenia dyrektora szkoły w sprawie realizacji podstawy programowej
Zalecenia dyrektora szkoły w sprawie realizacji podstawy programowej

Zalecam co następuje :

1. Od 25.03.2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim prowadzi kształcenie na odległość.

2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (klasy   I-III),  nauczyciele  przedmiotowi  (w  oddziałach  klas  IV-VIII)  przygotowując  materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje portal e-learning Miasteczko Śląskie, dziennik Librus i inne środki komunikacji internetowej.

4. Wykorzystanie  platformy  internetowej  dedykowane  jest  uczniom  klas  IV-VIII oraz zależnie od mobilności  technologicznej  i  współpracy  w  tym  zakresie  między  nauczycielami  edukacji wczesnoszkolnej a rodzicami uczniów -także w oddziałachI-III.

5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

6. Dotychczas  przygotowywane  przez  nauczycieli  formy  i  metody  zdalnegoprzesyłania materiałów itreści edukacyjnych drogą on-line -zostają przekazywane z wykorzystaniem portalu e-learning Miasteczko Śląskie -https://szk1.zajeciawdomu.pl, dziennika Librus i innych środków komunikacji internetowej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i ochrony danych osobowych.

7. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych :

7.1 Zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się od godziny 8.00

7.2 Zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym trwają 45 minut

7.3 Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line  zaplanowany  przez siebie temat (obejmujący zakres programu  nauczania)  dostosowuje podział czasu pracy zuczniami  do  ich  potrzeb  psychofizycznych  z  uwzględnieniem  zasad  bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.

7.4 Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z  wykorzystaniem  opracowanych  przez  siebie  form  przekazu  dedykowanych  na  portalu e-learningowym  Miasteczko Śląskie w tym nagrań video (na żywo) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć.

7.5 Nauczyciel na  prowadzonej  jednostce  lekcyjnej  on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.

7.6 Nauczyciel  może  przesłać  uczniom  opracowany  przez  siebie  materiał  on-line   przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin . W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści : temat zajęć, notatka do  zeszytu  dla  uczniów,  forma  przekazu  treści  dedykowanych  uczniom  (np.  program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych.

7.7 Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w  którym  zrealizował  lekcję  on-line -w  celu  udzielania  odpowiedzi  z  wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.

7.8 Nauczyciel w porozumieniu z Wychowawcą danego oddziału klasowego po zasięgnięciu opinii Rodziców ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line zwykorzystaniem   portalu   e-learningowego  Miasteczko  Śląskie -do  określonej  godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i -uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów  oraz  uwarunkowania  technologiczne  posiadanych  przez  nich  narzędzi elektronicznych.

7.9 Zgodnie z zapisem w pkt. 7.8 nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów także zleconych prac domowych.

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line  zestaw  zabawi ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.

9. Szkolni  pedagodzy  pełnią  dyżur  dla  uczniów  i  rodziców  on-line   w   dotychczas   ustalonych godzinach.

Dodatkowo :

10. Nauczyciele  monitorują  i  sprawdzają  wiedzę  uczniów  oraz  ich  postępy  w  nauce  według następujących wytycznych :

10.1 ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i przesłane do nauczyciela wwyznaczonym terminie drogą on-line  z  wykorzystaniem  portalue-learningowego  Miasteczko Śląskie (w oddziałach klas IV-VIII );

10.2 w oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele;

10.3 ocenianiu  podlega  aktywność  uczniów  wykazywana  podczas  lekcji  on-line  zarówno wformie  przekazu  video na żywo jak też w formie odpowiedzi  kierowanych  do  nauczyciela zwykorzystaniem czatu;

10.4 zadania  domowe  przesłane  do  nauczyciela  w  wyznaczonym  terminie  drogą  on-line zwykorzystaniem portalu e-learningowego Miasteczko Śląskie;

10.5 dodatkowe  (związane z   tematem   przeprowadzonej   lekcji),   zlecone   przez   nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów.